Algemene voorwaarden GT Medicare

 

Artikel 1: Algemeen

 1. In deze voorwaarden wordt GT Medicare B.V., gevestigd te Leiden aan de Bargelaan 6, 2333 CT, aangeduid als GT MEDICARE.
 2. Op alle aanbiedingen van GT MEDICARE zijn de navolgende levering- en betalingswoorden van toepassing.
 3. Naast deze algemene voorwaarden kan GT MEDICARE aanvullende voorwaarden hanteren die specifiek van toepassing zijn op de soort transactie c.q. aard van de werkzaamheden.
 4. De hierin vermelde voorwaarden prevaleren te allen tijde boven die van de koper ongeacht of de voorwaarden van de koper in strijd zijn of afwijken van de voorwaarden van GT MEDICARE.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van het aanbod van GT MEDICARE op internet of anderszins. Acceptatie vindt plaats door ontvangst van bestelling mondeling of via een schriftelijke orderbevestiging.
 2. GT MEDICARE heeft het recht om zonder opgave van reden bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht.

Artikel 3: Offertes

 1. De prijsvermelding van GT MEDICARE is geen offerte.
 2. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 60 dagen tenzij anders is aangegeven.
 3. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Artikel 4: Prijzen

 1. Alle prijzen van GT MEDICARE zijn exclusief BTW.
 2. GT MEDICARE behoudt het recht de prijzen te wijzigen indien er zich loon – en/of materiaal prijswijzigingen voordoen.
 3. Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld in de prijslijsten van GT MEDICARE onder voorbehoud van type of drukfouten. GT MEDICARE heeft het recht, voor levering, de prijzen te wijzigen en de koper te informeren als dit het geval is.
 4. De producten van GT MEDICARE worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de bestelling. De diensten van GT MEDICARE worden verricht tegen de prijs die GT MEDICARE na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert.

Artikel 5: Informatie

 1. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren. enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij de benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

Artikel 6: Verkoop, verzending en betalingscondities

 1. Hoofdregel is dat levering plaatsvindt, nadat de betaling is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 2. Orders voor Producten worden schriftelijk, per fax of per e-mail geplaatst bij GT MEDICARE. Iedere order zal vermelden:
  - het type Producten dat wordt besteld;
  - de hoeveelheid Producten die wordt besteld;
  - de leveringsplaats;
  - de gewenste leveringsdatum van de Producten;
  - een referentienummer.
 3. Na acceptatie van een order zal GT MEDICARE de Producten leveren conform de overeengekomen voorwaarden.
 4. Voor het geval dat GT MEDICARE een factuur zendt, dient betaling te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de koper de factuur niet op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan GT MEDICARE verschuldigd van 5% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele wordt gerekend.
 6. GT MEDICARE is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra GT MEDICARE hiertoe is overgegaan is hij gerechtigd bij de koper de buitenrechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 100 euro.
 7. In de behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.
 8. Voor het verzenden van producten binnen Nederland brengen wij minimaal € 10,- verzendkosten in rekening.

Artikel 7: Levering

 1. De opgegeven leveringstermijnen dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft de koper nimmer het recht op enigerlei schadevergoeding. Ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens GT MEDICARE.

Artikel 8: Garantie

 1. GT MEDICARE staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
 2. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper dan zijn alle reparatie en verzendkosten voor diens rekening.
 3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepaling:
  A: Indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
  B: Indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht c.q. heeft laten aanbrengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens GT MEDICARE zijn verricht.
  C: Bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende producten of onheilen.
  D: Indien het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruikersaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
  E: Indien het apparaat wordt gebruikt met onderschikte of verkeerde accessoires.
  F: Indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 4. GT MEDICARE garandeert dat de Producten geen ernstige gebreken bevatten op het moment van levering.
 5. Wederverkoper zal claims ter zake van gebreken, schade of non-conformiteit van de Producten die bij inspectie van de Producten redelijkerwijs kan worden vastgesteld, schriftelijk aan GT MEDICARE rapporteren binnen 10 werkdagen na ontvangst van de Producten op het terrein van Wederverkoper. Wederverkoper zal alle andere claims schriftelijk kenbaar maken aan GT MEDICARE binnen 1 jaar na de datum van levering. GT MEDICARE zal Producten waarvan Wederverkoper stelt dat zij non-conform of beschadigd zijn, op verzoek en op kosten van GT MEDICARE onverwijld terugzenden aan GT MEDICARE ten behoeve van inspectie door GT MEDICARE. GT MEDICARE zal claims die niet conform de in dit lid genoemde vereisten en binnen de in dit lid bedoelde termijnen worden gedaan, niet accepteren. GT MEDICARE zal, in geval hij verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan het Product, naar eigen keuze de Producten repareren, vervangen door nieuwe Producten dan wel Wederverkoper de koopprijs voor de Producten retourneren. GT MEDICARE zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Wederverkoper met betrekking tot non-conforme of beschadigde Producten dan in de vorige zin weergegeven.
 6. De duur van de garantie op de GT MEDICARE apparaten bedraagt 60 maanden op alle mechanische onderdelen van de wandkasten, waarbij krassen en beschadigingen buiten deze bepaling vallen en 24 maanden voor de elektronica en overige producten van GT Medicare vanaf het moment van levering, waarbij de algemene garantiebepalingen van GT MEDICARE, in Nederland, van toepassing zijn. Producent is slechts gehouden tot nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze garantiebepalingen. Producent is niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van producent beperkt tot de verkoopprijs van de verkochte producten.
 7. Wanneer een schadegeval terug te voeren is naar een wijziging of een ondeugdelijk gebruik van het in het contract omschreven product is de garantieregeling onder alle omstandigheden niet van kracht.
 8. Elke apparatuurzending zal na ontvangst direct worden onderzocht door de ontvanger. De klant dient GT MEDICARE binnen tien (10) dagen na ontvangst schriftelijk te informeren over alle gebreken bij de zending. Indien deze gebreken binnen een periode van tien (10) dagen niet schriftelijk gemeld zijn, dan geldt tussen partijen dat de zending compleet was. Voor verborgen, dit te bewijzen door de klant, gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn. Indien een reclame door GT MEDICARE gegrond wordt bevonden, dan is GT MEDICARE uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de klant daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. Het indienen van een reclame ontslaat de klant nimmer van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten door GT MEDICARE wordt uitdrukkelijk voorbehouden totdat de volledige koopsom is voldaan.

Artikel 10: Productbeleid, geheimhouding en handelsmerk

 1. De fabrieks- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door GT MEDICARE afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden.
 2. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GT MEDICARE wijzigingen aan te brengen in de Producten of hun verpakking of etikettering, tenzij hieromtrent schriftelijke afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 3. De Producten zullen voldoen aan de Specificaties. GT MEDICARE heeft het recht om de Producten en de Specificaties naar eigen inzicht te wijzigen. Dit recht omvat het recht om nieuwe versies van het Product op de markt te brengen en om bepaalde Producten of onderdelen daarvan uit de serie van Producten te verwijderen.
 4. Het is niet toegestaan om merknamen, patenten of andere octrooirechten te registreren, die geheel of gedeeltelijk het eigendom zijn van GT MEDICARE of van andere maatschappijen die eigendom zijn van GT MEDICARE B.V. (besloten vennootschap) of hieraan verbonden zijn.
 5. De Wederverkoper erkent dat de in het contract omschreven producten het waardevolle en geestelijke eigendom zijn van GT MEDICARE en dat de Wederverkoper ten aanzien van de technologie en het geestelijk eigendom geen rechten verwerft over de in het contract omschreven producten.
 6. Het is niet toegestaan om bedrijf- en fabricagegeheimen, knowhow, marketinggegevens evenals andere vertrouwelijke informatie, tekeningen en ontwerpen van GT MEDICARE noch voor een doel te benutten dat buiten de bepalingen van dit contract valt, noch dit aan derden openbaar te maken of op andere wijze bekend te maken. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Artikel 11: Aansprakelijkheidsbeperking 

 1. GT MEDICARE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd onderdeel of systeem.
 2. GT MEDICARE is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties.
 3. In geen geval is GT MEDICARE aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade welke voortvloeit uit de uitvoering door GT MEDICARE of het verzuim tot uitvoering uit hoofde van de overeenkomst, of de verstrekking, de uitvoering of het gebruik van enige apparatuur of software die uit hoofde van de overeenkomst is verkocht, hetzij als gevolg van contractbreuk, een inbreuk op de garantie, nalatigheid van GT MEDICARE, of anderszins. Zulks geldt niet in geval van opzet of grove schuld van GT MEDICARE, of in geval van toepasselijke dwingendrechtelijke bepalingen, een en ander te bewijzen door de klant, doch te allen tijde is de aansprakelijkheid van GT MEDICARE beperkt tot ten hoogste het netto-factuurbedrag van de betreffende levering. De klant vrijwaart GT MEDICARE voor eventuele aansprakelijkheid van GT MEDICARE jegens derden. Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering. Ten aanzien van de apparatuur die GT MEDICARE van een derde heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen gelden jegens de klant, indien en voor zover GT MEDICARE zich daarop beroept.

Artikel 12: Communicatie

 1. Alle communicatiecontracten hebben na één jaar een opzegtermijn van minimaal zes maanden.
 2. De abonnementskosten bedragen € 75,- per jaar, welke automatisch door middel van automatische incasso van de rekening worden afgeschreven. De sms kosten zijn inclusief, waarbij de kast maximaal 10 keer mag worden geopend. Er kunnen maximaal 5 mensen als observator worden geregistreerd.
 3. Indien de kast vaker dan 10 keer per jaar wordt geopend, zullen deze kosten apart worden berekend. De kosten bedragen € 3,- per opening.
 4. Het is niet toegestaan de simkaart te verwijderen, dan wel te vervangen.

Artikel 13: Service

 1. De opgegeven termijnen van reparatie of vervanging binnen 72-uur na melding, dienen te worden opgevat als een inspanningsverbintenis en worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.
 2. De jaarlijkse inspectie van AED en kast zal geschieden volgens planning van GT Medicare en dient eveneens te worden opgevat als een inspanningsverbintenis, waarbij GT Medicare het recht heeft om 3 maanden voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum van elektroden en/ of batterijen deze te vervangen.

Artikel 14: Rechtstaat

 1. Deze voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het "Weens Koopverdrag") is niet van toepassing.
 2. Alle geschillen die in verband met deze overeenkomst ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.